GEOGRAFIA


POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Niewodna jest jedną z 13 wiosek gminy Wiśniowa. Jej powierzchnia wynosi 711 ha, co stanowi ok. 8,5 % obszaru gminy, a liczba mieszkańców – 621 (31.12.2006r.) tj. 7,2 % ludności gminy. Zarówno pod względem powierzchni jak i ludności, zajmuje 5 miejsce w gminie.

Położona jest w środkowej części gminy, a sąsiaduje z Szufnarową od zachodu, Różanką i Kożuchowem od wschodu i północnego - wschodu, Wiśniową i Kalembiną od południa. Południowe krańce wsi oddalone są od wojewódzkiej drogi Rzeszów - Krosno o ok. 350 m. Północno - zachodnie i południowo - wschodnie części wioski oddalone są od siebie o ok. 5,3 km.

Geograficzne położenie jest typowe, jak dla większości wiosek zlokalizowanych w mezoregionie Pogórza Strzyżowskiego. Zdecydowana większość zabudowań rozmieszczona jest wzdłuż drogi biegnącej dnem doliny z południowego wschodu na północny zachód. Dolinę otaczają dwa ciągi wzgórz, których zrównania wierzchowinowe w szczytowych partiach sięgają 350 - 400 m. n.p.m. 

Zbocza doliny poprzecinane są dolinami wciosowymi o wąskich dnach i stromych zboczach, które są efektem gł. erozji wgłębnej i procesów grawitacyjnych. W dolinach tych, na terenach o dużym nachyleniu najczęściej występują lasy. Najniżej położony punkt miejscowości znajduje się w jej południowej części, na wysokości ok. 250 m. n.p.m., zaś największa wysokość - na granicy z Szufnarową - ponad 400 m. n.p.m.

Pod względem geologicznym Niewodna leży w tzw. depresji strzyżowskiej. Występują tu utwory jednostki śląskiej - łupki i piaskowce warstw krośnieńskich, a wiec tzw. flisz karpacki. Niekorzystnym zjawiskiem związanym z podłożem geologicznym jest występowanie osuwisk. 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

- parametry klimatyczne

Niewodna, podobnie jak całe Pogórze Strzyżowskie, należy do tarnowsko - rzeszowskiego regionu klimatycznego o dużej zmienności występowania poszczególnych typów pogody. Średnia temperatura powietrza w styczniu wynosi od -3 °C do -4 °C, w lipcu: 17 °C - 18 °C. Średnia amplituda roczna temperatury mieści się w przedziale od 20 °C do 21 °C.

Najczęściej wiatry wieją z sektora zachodniego oraz południowego. Kierunki i prędkości wiatrów w dużym stopniu zależą jednak od lokalnego ukształtowania terenu. Średnia roczna liczba dni z wiatrem bardzo silnym (o prędkości ponad 15 m/s) wynosi zaledwie 2 - 4, ale z wiatrem silnym (ponad 10 m/s) - od 30 do 40. Typowym zjawiskiem jest występowanie inwersji temperatury. Średnia roczna suma opadów kształtuje się w granicach 600 - 700 mm, a okres wegetacyjny wynosi ponad 200 dni. Na długość pokrywy śnieżnej w znacznym stopniu wpływa ekspozycja stoków. Średnia roczna suma usłonecznienia, czyli bezchmurnego nieba wynosi ok. 1500 h.

- gleby

Skałą macierzystą dla gleb w Niewodnej są piaskowce i łupki, przykryte warstwą zwietrzeliny. Pod względem jakości użytkowej wyraźnie dominują gleby średniej klasy bonitacyjnej tj. klasy IV. Występują one na ok. 80% powierzchni gospodarstw rolnych. Po ok. 8% wynoszą udziały gleb klasy III i V. Na stokach o większym nachyleniu występują też gleby najniższej, szóstej klasy. W obrębie wzniesieni przeważają gleby brunatne i bielicowe, wytworzone z pyłów, glin i piasków. W dnie doliny potoku Niewodna sporadycznie występują mady. Ze względu na znaczne nachylenia stoków, gleby narażone są na denudacje, a głównym czynnikiem niszczącym jest woda oraz wiatr. Średnie wskaźniki denudacji na tych terenach wynoszą od 30 do 50 t/km2. Ważnym elementem, który przeciwdziała erozji wodnej i wietrznej gleb, są liczne miedze śródpolne oraz pasma lasów położone od szczytowych partii wzgórz w dół doliny.

- świat roślinny i zwierzęcy

Przynależność Niewodnej do Regionów Przyrodniczo - Leśnych wygląda następująco: mezoregion - Pogórza Ciężkowicko - Dynowskie, dzielnica - Pogórza Środkowobeskidzkie, Kraina Karpacka. 

Zbiorowiska roślinne są tu wiec podobne jak na całym obszarze miedzy Sanem i Dunajcem. Nieco inaczej wygląda omawiany obszar na mapie krajobrazów roślinnych. Krajobraz wsi należy do „krajobrazu gradów i buczyn górskich”. Uwzględniając geobotaniczna regionalizacje, Niewodną zaliczyć trzeba do okręgu Pogórzy Strzyżowsko - Dynowsko - Przemyskich, Karpackiej Prowincji. Najważniejszym zbiorowiskiem leśnym są grady z bukiem i grabem oraz fragmenty buczyny karpackiej, ze znacznym udziałem jodły jako gatunkiem związanym z podłożem fliszowym. Wzdłuż koryta rzeki i jej większych dopływów występują łęgi (z wierzbą, olszą, jesionem). W podszycie gradów i buczyn występują: bzy (czarny i koralowy), leszczyna, jarzębina, kruszyna, kalina koralowa, a na obrzeżach lasów - np. śliwa tarnina. Na nadrzecznych drzewach spotkać można chmiel zwyczajny. Z roślin obcego pochodzenia często spotkać można, pochodzącą z Am. Płn. robinie akacjową (grochodrzew). Na nieuprawianych przez kilka lat polach pojawiają się samosiewki brzozy. Drugim naturalnym zbiorowiskiem roślinnym są łąki, które występują w środkowym i dolnym odcinku doliny rzeki Niewodna. Z wielu roślin chronionych występuje tu m.in. wawrzynek wilczełyko, sromotnik bezwstydny, pierwiosnki, kopytnik pospolity, bluszcz pospolity, skrzyp olbrzymi.

Występujący świat zwierząt jest też bardzo zróżnicowany. Z ssaków spotykane są m.in. lisy, zające, sarny, dziki, jeże, wiewiórki, z gadów - zaskrońce, z płazów - rzekotka drzewna, żaba trawna. Bardzo bogaty jest świat ptaków, zwłaszcza śpiewających. Występuje tu kilkadziesiąt gatunków, a do rzadszych należą m.in. jemiołuszka, rudzik raszka, kretogłów, dudek, grubodziób, raniuszek, wilga, dzwoniec, makolągwa, puszczyk.

Klimat tych terenów jest umiarkowany, podgórski z najwyższymi temperaturami w lipcu i sierpniu, i najniższymi w grudniu i styczniu. Specyfika tutejszego klimatu są późnowiosenne (do połowy maja) i wczesnojesienne (połowa września) silne przygruntowe przymrozki, wyrządzające duże szkody w rolnictwie i sadownictwie. Nasłonecznienie i opady w granicach normy. Średnia roczna opadów kształtuje się na poziomie 700 - 800 mm. Okres wegetacyjny trwa średnio od połowy marca do końca października. Dominują wiatry zachodnie, rzadziej południowe i wschodnie.

na podstawie:
"Planu Odnowy Miejscowości Niewodna 2008 - 2014"